Skip to main content

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca
1.1 Sklep internetowy Ikorol.pl działający pod adresem internetowym www.ikorol.pl oraz jego subdomenach jest własnością Ikorol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku  przy ul. Żurawiej 71 NIP: 9662104312, REGON: 364575780

2 Regulamin
2.1 Realizacja sprzedaży przez Ikorol.pl oraz sklepy działające w subdomenach Ikorol.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

3. Wymagania techniczne
3.1 Do korzystania z usług Ikorol.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie Ikorol.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript. Dostęp do Ikorol.pl może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych (Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari)

§2. ZAKUPY W SKLEPIE IKOROL.PL

1. Obszar działania ikorol.pl
1.1 Usługi oferowane przez Ikorol.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2. Kupujący
2.1 Z oferty Ikorol.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

3. Informacje o produktach
3.1 Sklep Ikorol.pl dokłada starań aby informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, , waga opakowania, daty ważności itp. były prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu i w karcie technicznej produktu.
3.2 Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej Ikorol.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.
3.3 Ikorol.pl może oferować Klientom promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów
3.4 Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty Ikorol.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu Ikorol.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów, formę dostawy oraz wyborem formy płatności.

4. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca:
4.1 Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą wysłania numeru zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

5. Odmowa realizacji zamówienia
5.1 Ikorol.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
5.2 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta.
5.3 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.
5.4 Nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Ikorol.pl za wymagające potwierdzenia.
5.5 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

6. Dostawa
6.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. W zależności od deklarowanego miejsca dostawa może być wykonana za pośrednictwem jednej z firm kurierskich działającej na zlecenie Ikorol.pl.
6.2 Kurier może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.
6.3 Ikorol.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.
6.4 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo lub skontaktuje się z Klientem telefonicznie.
6.5 Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Ikorol.pl.
6.6 ikorol.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.
6.7 ikorol.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę.
6.8 Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.
6.9 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od deklarowanego miejsca dostawy.
6.10 Realizacja dostawy przez firmę kurierską – nastąpi najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Ikorol.pl
6.11 Dostawy realizowane, za pośrednictwem firm kurierskich, są wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-17.00.
6.12 Ikorol.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.
6.13 Ikorol.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

7. Płatności
7.1 Klient Ikorol.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
– płatność za pośrednictwem transferuj.pl, (przelew internetowy, wpłata na dedykowane dla transakcji konto transferuj.pl (druczek pocztowy))
7.2 Ikorol.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Laboratorium Procesów Technologicznych, oraz za przelewy wykonane na numer rachunku nie będący własnością Laboratorium Procesów Technologicznych.
7.3 Do zamówienia dołączana jest faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia oraz koszty dostawy do klienta.

8. Reklamacje i zwroty
8.1 W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę drogą elektroniczną reklamacje@ikorol.pl i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.
8.2 W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze sprzedawcą Ikorol.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
8.3 Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do producenta Ikorol.pl, drogą mailową na adres reklamacje@ikorol.pl. Informacja zwrotna o wyniku zostanie wysłana na adres email klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
8.4 Ikorol.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta
8.5 Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Ikorol.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy
9.1 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
9.2 Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy na adres reklamacje@ikorol.pl oraz otrzymaniu zwróconych produktów, Klient otrzyma zwrot należności uiszczonej za zwrócone towary.
9.3 Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

 §3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
1.1 Klient korzystający z usług Ikorol.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Ikorol.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku .
1.2 Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

2. Dostarczenie wiadomości email
2.1 Ikorol.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

3. Zmiana regulaminu
3.1 Ikorol.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie Ikorol.pl.

4. Spory
4.1 Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

5. Zastrzeżenia prawne
5.1 Wszelkie prawa do Strony ikorol.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
5.2 Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
5.3 Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.)
5.4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
5.5 Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela sklepu ikorol.pl, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy
6.1 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.2 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy Ikorol.pl pod adresem http://ikorol.pl/regulamin
6.3 Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu Ikorol.pl i przejściu do zakładki Moje zamówienia

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego ikorol.pl udostępnionego w domenie www.ikorol.pl lub jego subdomenach administrowanych przez Laboratorium Procesów Technologicznych Politechniki Warszawskiej odnoszących się do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności (dalej „Serwis”).

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu, włączając korzystanie z konta klienta dostępnego poprzez Serwis dla użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy”, pojedynczo „Użytkownik”). Zasady korzystania z poszczególnych Usług określone w ramach regulaminów tychże Usług mogą określać odrębne zasady przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator
1.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest Laboratorium Procesów Technologicznych Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, NIP: 525-000-58-34, REGON: 000001554.

2. Zbiór Danych Osobowych
2.1 Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych/zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerem ……/2014

3. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników
3.1 Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
3.2 Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.
3.3 Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
3.4 W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
3.5 Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych demograficznych i profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód, zarobki). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne.

4. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania
4.1 W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej. W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi.
4.2 Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

5. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
5.1 Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
5.2 Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

6. Informacje handlowe, ankiety
6.1 Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat własnych produktów i usług.
6.2 Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, ankiety, o których mowa w pkt III.5 powyżej, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
6.3 Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Administrator może w tym celu powiązać Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z danej Usługi z innymi Danymi Osobowymi dotyczącymi tego Użytkownika i przetwarzanymi już przez Administratora.

7. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu
7.1 Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
7.2 Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.
7.3 Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

8. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
8.1 Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.
8.2 Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
a) użytkownik wyrazi na to zgodę lub
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
c) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

9. Prawa Użytkownika
9.1 Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
9.2 W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Serwisie, jeżeli taki posiada.
9.3 Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
9.4 Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulaminu Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

10. Kontakt
10.1 Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
10.2 Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
10.3 Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Laboratorium Procesów Technologicznych Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: info@ikrol.pl