Skip to main content

Dokumentacja Techniczna

Spray

Płyn

Karta Charakterystyki – Spray

Dane zawarte w Karcie należy traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Karta Techniczna – Spray

Karta Techniczna Wyrobu określa przeznaczenie, zakres stosowania, wydajność i podstawowe środki bezpieczeństwa zalecane przy użyciu i transporcie preparatu antykorozynego ikorol.

Karta Charakterystyki – Płyn

Dane zawarte w Karcie należy traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Karta Techniczna – Płyn

Karta Techniczna Wyrobu określa przeznaczenie, zakres stosowania, wydajność i podstawowe środki bezpieczeństwa zalecane przy użyciu i transporcie preparatu antykorozynego ikorol.

Raport z niezależnych badań potwierdzających skuteczność ikorolu

Informacje zawarte w Karcie Technicznej i Karcie Charakterystyki mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i oświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.